07TH11

"THÁI ĐỘ THỜ Ơ" Tiếng Anh nói thế nào

"THÁI ĐỘ THỜ Ơ" Tiếng Anh nói thế nào

07TH11

"NGƯỜI ĐÁNH GIÀY" trong Tiếng Anh gọi là gì

"NGƯỜI ĐÁNH GIÀY" trong Tiếng Anh gọi là gì

07TH11

"GIẤC NGỦ CHẬP CHỜN" Tiếng Anh gọi là gì

"GIẤC NGỦ CHẬP CHỜN" Tiếng Anh gọi là gì

07TH11

"NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH" trong Tiếng Anh nói thế nào

"NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH" trong Tiếng Anh nói thế nào

13TH12

"CẢM ƠN KHÔNG HẾT" trong Tiếng Anh gọi là gì

"CẢM ƠN KHÔNG HẾT" trong Tiếng Anh gọi là gì

13TH12

"TRÁI ĐẤT TRÒN" Tiếng Anh nói thế nào

"TRÁI ĐẤT TRÒN" Tiếng Anh nói thế nào

14TH12

"SẮP/CHUẨN BỊ" trong Tiếng Anh nói thế nào

"SẮP/CHUẨN BỊ" trong Tiếng Anh nói thế nào

14TH12

"KHÔNG ĐƯỢC KHỎE" trong Tiếng Anh nói thế nào

"KHÔNG ĐƯỢC KHỎE" trong Tiếng Anh nói thế nào

14TH12

"CÚP ĐIỆN" trong Tiếng Anh nói thế nào

"CÚP ĐIỆN trong Tiếng Anh nói thế nào

14TH12

"QUÁ KHÓ ĐỂ HIỂU" trong Tiếng Anh nói thế nào

"QUÁ KHÓ ĐỂ HIỂU" trong Tiếng Anh nói thế nào

14TH12

"NHANH THẬT" Tiếng Anh gọi là gì

"NHANH THẬT" Tiếng Anh gọi là gì

Đăng

học
thử