14TH12

"ĐỔ DẦU VÀO LỬA" trong Tiếng Anh gọi là gì

"ĐỔ DẦU VÀO LỬA" trong Tiếng Anh gọi là gì

14TH12

"NGHE LỎM" Tiếng Anh gọi là gì

"NGHE LỎM" Tiếng Anh gọi là gì

14TH12

"GIẢM BIÊN CHẾ" trong Tiếng Anh gọi là gì

"GIẢM BIÊN CHẾ" trong Tiếng Anh gọi là gì

15TH12

"XÓA BỎ HIỂU LẦM" trong Tiếng Anh nói thế nào

"XÓA BỎ HIỂU LẦM" trong Tiếng Anh nói thế nào

15TH12

"VỪA NHẮC ĐÃ XUẤT HIỆN" Tiếng Anh nói thế nào

"VỪA NHẮC ĐÃ XUẤT HIỆN" Tiếng Anh nói thế nào

14TH12

"CẮT NGANG, GIÁN ĐOẠN" nói thế nào trong Tiếng Anh

"CẮT NGANG, GIÁN ĐOẠN" nói thế nào trong Tiếng Anh

15TH12

"CÂU GIỜ" Tiếng Anh nói thế nào

"CÂU GIỜ" Tiếng Anh nói thế nào

15TH12

"CHÚC NGỦ NGON" nói thế nào trong Tiếng Anh

"CHÚC NGỦ NGON" nói thế nào trong Tiếng Anh

15TH12

"TÚNG QUẪN, CHÁY TÚI" trong Tiếng Anh nói thế nào

"TÚNG QUẪN, CHÁY TÚI" trong Tiếng Anh nói thế nào

15TH12

"BẤT CỨ LÚC NÀO" trong Tiếng Anh nói thế nào

"BẤT CỨ LÚC NÀO" trong Tiếng Anh nói thế nào

15TH12

"KIỆT SỨC" trong Tiếng Anh gọi là gì

"KIỆT SỨC" trong Tiếng Anh gọi là gì

15TH12

"SUY NGHĨ THÊM" Tiếng Anh nói như thế nao

"SUY NGHĨ THÊM" Tiếng Anh nói như thế nao

Đăng

học
thử
Tư vấn qua facebook