"TOP BANANA" nghĩa là gì?

___ENGLISH TIPS___

IDIOM (Thành ngữ)

TOP BANANA  ​= leader, boss, the chief person in a group, the head of a project.

(Đây là thành ngữ để nói đến NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, NGƯỜI LÃNH ĐẠO, NGƯỜI GIỮ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG MỘT DỰ ÁN)

 

Ex: I don’t know when we’ll finish, ask Jack, he’s the TOP BANANA here.

(Tôi không biết khi nào thì chúng ta kết thúc. Hãy hỏi Jack, anh ấy là người chỉ đạo ở đây)

 

Ex: Everybody agrees that Jack is the TOP BANANA in the office

(Tất cả mọi người điều đồng ý rằng Jack là người chủ chốt trong văn phòng này)

 

----------------------------------------------------
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: (028) 3820-8479 

Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.

Đăng

học
thử
Tư vấn qua facebook